Distances līgums

Šis līgums (turpmāk – Distances līgums) tiek slēgts starp interneta mazumtirdzniecības vietnes www.darzanams.lv (turpmāk – Vietne) īpašnieku SIA „Home Improvement Latvia” , (turpmāk – Pārdevējs), un Pircēju, kurš veic preču pasūtījumu www.darzanams.lv interneta Vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kuri veikti www.darzanams.lv interneta Vietnē.

1.      Pircējs pasūta un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā preces (turpmāk – Prece) saskaņā ar šī Distances līguma noteikumiem.

2.      Preču cenas Vietnē ir norādītas EUR, ietverot PVN 21%. Preces piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā Preces cenā. Preču piedāvājums un to cenas www.darzanams.lv interneta veikalā var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.      Distances līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs izdarījis pasūtījumu, piekrītot iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu un atbilstošo piegādes maksu, un veicis apmaksu par Preces iegādi un piegādi saskaņā ar šī Distances līguma nosacījumiem.

4.      Pircējs pasūta Preci, aizpildot pasūtījuma formu Pārdevēja Vietnē. Veicot pasūtījumu, Pircējs norāda precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un Preces piegādes adresi. Pircējs ir atbildīgs par pareizu un precīzu datu norādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.

5.      Personas dati, kuri attiecas uz Preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot piegādes transporta pakalpojumu sniedzēju, pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

6.      Pircējs apņemas pirms Preces ekspluatācijas rūpīgi iepazīties ar montāžas un lietošanas instrukcijām un izmantot iegādāto Preci tai paredzētajiem nolūkiem, ievērojot Preces specifikāciju un ražotāja norādījumus.

7.      Iegādātajām Precēm ir ražotāja garantija un tā ir spēkā 2 gadus no Preces iegādes brīža. Prece, kas nomainīta garantijas ietvaros, neiegūst papildu garantijas termiņu.

8.      Pircējs var vienpusēji atkāpties no līguma un izmantot atteikuma tiesības saskaņā ar MK noteikumu Nr.255 III. daļu.

9.      Jautājumus, kas saistīti ar šī Distances līguma izpildi, Pārdevējs un Pircējs apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi risināmi LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

10.     Preču specifikācijas vai komplektācijas var tikt mainītas saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām. Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva un ilustratīva nozīme, prece var atšķirties no attēlā redzamās.

11.      Informācijas pārpublicēšana bez atsauces uz www.darzanams.lv ir aizliegta.

Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā ir izklāstīta tīmekļa vietnes www.darzanams.lv informācijas apstrādes prakse. Jūsu personas dati netiks izpausti, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos.

Jūsu sniegtā personas informācija Latvijā tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu).

Datu veidi un to izmantošana

Tīmekļa vietnes www.darzanams.lv rīcībā var nonākt dati, kurus vietnes apmeklētāji brīvprātīgi iesniedz, kā arī anonīmi tīmekļa vietnes apmeklējumu dati.

Lietotāju iesniegti, personīgi identificējami dati

Personīgi identificējami dati ietver jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses. Šos datus mēs saņemam no jums, lai:

 • lai sniegtu jūsu pieprasīto pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes pirkumus un nosūtītu jums jūsu iegādātās preces
 • lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības
 • lai aizsargātu pušu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības
 • lai atbildētu uz jūsu informācijas pieprasījumiem
 • lai risinātu strīdus un pretenzijas

Tīmekļa vietnes apmeklējumu dati

Tīmekļa vietnes apmeklējumu dati ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par tīmekļa vietnes lietošanas veidu. Šie anonīmie dati tiek izmantoti, lai optimizētu tīmekļa vietnes darbību un uzlabotu  lietotāja pieredzi tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.

Tīmekļa vietnes apmeklējumu dati var ietvert informāciju par:

 • dienu un laiku, kad lietotāji apmeklē tīmekļa vietni
 • lietotāju skatītajām lapām un skatīšanas ilgumu
 • saitēm, kuras atver lietotāji
 • lietotāja nokļūšanu tīmekļa vietnē
 • tīmekļa vietnes atkārtotas apmeklēšanas biežumu
 • citu anonīmu informāciju, kura saistīta ar lietotāju uzvedības tendencēm un statistiku, apmeklējot tīmekļa vietni

Tīmekļa vietnes apmeklējumu dati tiek vākti, izmantojot datu vākšanas rīkus, piemēram, sīkdatnes, iegultas tīmekļa saites un citu programmatūru. Datu vākšanas rīki var saglabāt informāciju par lietotāja iepirkumu grozu, lai uzlabotu un individualizētu lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Tīmekļa vietnes lietotāju personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a), (c), (c), (f) punktiem.

Informācijas nodošana

Tīmekļa vietne www.darzanams.lv bez apmeklētāja/lietotāja piekrišanas neizpauž nekādu personīgi identificējamu informāciju trešajām personām, izņemot likumā noteiktajos gadījumos, piemēram, uzraudzības iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm pēc to oficiāla pieprasījuma.

Informācijas glabāšana

Personas dati tiek saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams tīmekļa vietnes www.darzanams.lv piedāvāto pakalpojumu sniegšanai. Administratīvā procesa vai tiesvedības gadījumā personas dati tiek glabāti līdz šāda procesa vai tiesvedības beigām. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt personas datus, tie tiek glabāti atbilstoši attiecīgo tiesību aktu prasībām.

Lietotāju/apmeklētāju tiesības                  

Ja lietotājs/apmeklētājs vēlas piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, izmantot tiesības uz personas datu pārnesamību, vai arī ir radušies jautājumi par personas datu apstrādi, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi [email protected] vai aizpildīt kontaktu formu tīmekļa vietnē.